Gå rett til innhold
<
<
Hvorfor velger leger allmennmedisin, og hvorfor forblir de i praksis?

Hvorfor velger leger allmennmedisin, og hvorfor forblir de i praksis?

Aktuelt

Publisert: 15.05.2020
Oppdatert: 24.06.2022

En ny studie undersøker faktorer som påvirker legers valg om å bli allmennleger. Hvilke motivasjonsfaktorer gjør at legene, på tross av høyt arbeidspress og økende krav, forblir i allmennpraksis?

Inga Marthe Grønseth, Illustrasjonsfoto, 15052020 IMG, ,

Kilde:
Inga Marthe Grønseth

Illustrasjonsfoto

Fastlegeordningen står sterkt i Norge og er i innbyggerundersøkelser høyt verdsatt av befolkningen. Etter innføringen av samhandlingsreformen har fastlegene opplevd økende oppgaveglidning og stadig økende arbeidstid med et gjennomsnitt på 56 timers arbeidsuke i 2018. Jobbtilfredsheten hos allmennlegene har imidlertid falt betydelig, og man ser tydelige tegn til rekrutteringssvikt og frafall av etablerte fastleger.

Forskere fra Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NORCE har undersøkt hvordan motivasjonsfaktorer blant allmennleger påvirker yrkesvalg og balansen mellom faglig engasjement og utbrenthet. Inga Marthe Grønseth og medarbeidere gjennomførte en studie med kvalitativ analyse av data fra en lukket Facebookgruppe for allmennleger.

Studien tilfører ny kunnskap om hvordan motivasjonsfaktorer som blant annet autonomi, variasjon i arbeidet, en følelse av å kunne bidra og kontinuitet i lege-pasientforholdet vedvarer og utvikles gjennom allmennlegers yrkeskarriere. Den gir innsikt i hvordan rollemodeller og erfaringer fra ungdom og tidlig yrkesliv bidrar til utvikling av verdier som omsorg, takknemlighet og respekt hos allmennleger. Den beskriver videre hvordan legene gjennom karrieren opplever mestring, gjensidige tillitsforhold med pasientene, og utvikling av egne mellommenneskelige ferdigheter.

Funnene støtter opp om funn fra tidligere studier der tidlig eksponering for faget, balanse mellom arbeid og fritid, fleksibilitet, variasjon og kontinuitet ble identifisert som viktige faktorer for valget av allmennmedisin som spesialitet.

Økt kunnskap om motivasjonsfaktorer gjennom hele yrkeskarrieren til allmennlegen er nødvendig for å utvikle strategier som sikrer både rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen. Kjennskap til allmennlegers yrkesidentitet og engasjement kan bidra til bedre dialog mellom myndigheter og fastleger og dermed til utvikling av modeller som forebygger utbrenthet og sikrer bærekraftig rekruttering.

Gronseth IM, Malterud K, Nilsen S. Why do doctors in Norway choose general practice and remain there? A qualitative study about motivational experiences. Scand J Prim Health Care. Epub 12 May 2020. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1753348

Kontakt

Stein Nilsen

Forsker II - Bergen
stni@norceresearch.no
+47 56 10 72 68

Relaterte artikler

Se alle artikler