Gå rett til innhold
<
<
Organisering av primærhelsetjenesten påvirker depresjonsomsorg i allmennpraksis

Organisering av primærhelsetjenesten påvirker depresjonsomsorg i allmennpraksis

Aktuelt

Publisert: 23.12.2022
Oppdatert: 03.01.2023

Norske fastleger gir flere oppfølgingskonsultasjoner ved depresjon enn fastleger i Nederland, med unntak av pasienter 60 år og eldre. Derimot er det ikke noen forskjell i oppfølgingskonsultasjoner på fastlegekontor når konsultasjoner med psykiatrisk sykepleier i Nederland inkluderes. Det viser en ny studie fra prosjektet The Norwegian GP-DEP study, ledet av Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Bergen i NORCE. Studien er publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research.

Edvard Munch 1892, «Melankoli», Depresjon i allmennpraksis 2022, , Deprimert person ved sjøen

Kilde:
Edvard Munch 1892

«Melankoli»

PhD-kandidat Anneli Borge Hansen og medarbeidere fant også at pasienter med ny depresjonsdiagnose i Nederland i større grad ble behandlet med antidepressive legemidler enn i Norge. I begge land økte sannsynligheten for legemiddelbehandling med økende alder hos pasientene.

Studien omfattet pasienter 18 år og eldre i begge land, og benyttet koblete data fra flere nasjonale helse- og befolkningsregistre i Norge samt data fra Primary Care Database ved Nivel Institute i Nederland, i perioden 2011-2015.

Forskjellene vi finner i studien tyder på at organisering av primærhelsetjenesten påvirker depresjonsomsorgen i Norge og Nederland, sier førsteforfatter Hansen. Begge landene har en listebasert fastlegeordning. Men i Nederland jobber fastleger i stor grad teambasert, og de fleste fastlegekontor har tilknyttet en psykiatrisk sykepleier. Våre funn kan tyde på at fastleger i Nederland følger opp de eldste pasientene selv, og at yngre og friskere pasienter overføres til psykiatrisk sykepleier, fortsetter Hansen. I Norge fikk imidlertid de eldste pasientene i mindre grad oppfølging hos fastlegen. Det reiser spørsmål om eldre og sykere pasienter ikke prioriteres for depresjonsbehandling. Samtidig er det bekymringsverdig at legemiddelbehandling av depresjon er mest vanlig hos de eldste pasientene i begge land. Eldre pasienter er både mer sårbare for legemiddelbivirkninger generelt og mottar ofte mange legemidler samtidig slik at sjansen for uønskete bivirkninger øker ytterligere, poengterer forskeren.

Referanse

Hansen AB, Baste V, Hetlevik Ø, Smith-Sivertsen T, Haukenes I, de Beurs D, Nielen M, Ruths S. Comparison of depression care provided in general practice in Norway and the Netherlands: registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study). BMC Health Serv Res. 2022;22(1):1494.

Lenke til artikkel i fulltekst https://rdcu.be/c1cR9