Gå rett til innhold

PraksisNett Vest

Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – er en ny infrastruktur som skal legge til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier i norsk allmennpraksis.

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet har vært finansiert gjennom en stor bevilgning fra Norges forskningsråd i et 5-årig prosjekt, og er et samarbeidsprosjekt mellom alle de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge.

Fra 2023 har PraksisNett gledelig nok fått en bevilgning over Statsbudsjettet (NOK 10 mill. for inneværende år), og blir nå etablert som en permanent infrastruktur til støtte for forskning i primærhelsetjenesten.

Nettverket er landsdekkende og består av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en overordnet koordinerende enhet som er knyttet til Universitetet i Bergen.

AFE Bergen har ansvar for det regionale nettverket på Vestlandet

Vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontor i vår region (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane).

Fastlegekontor som blir tilknyttet PraksisNett vil motta et årlig basistilskudd og må delta i minst ett forskningsprosjekt årlig.

Deltakelse i prosjekter blir i tillegg kompensert etter medgått tid i det enkelte prosjekt.

Leder Praksinett Vest
Sverre Litleskare

Forsker II, forskningsleder Praksisnett Vest - Bergen

svli@norceresearch.no
+47 56 10 76 56

Forskere som ønsker å benytte seg av PraksisNett for å gjennomføre prosjekter søker om dette gjennom koordinerende enhet.

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Datauttrekksundersøkelse

Laboratoriesvar, legemiddelbruk, tilleggssykdommer og kontakt med fastlegekontoret hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Observasjonsstudie

Pasienter med diagnose x får tilsendt spørreskjema eller får gjennomført nærmere undersøkelser hos fastlegen.

Kvalitativ studie

Pasienter med diagnose x identifiseres og inviteres av fastlegen til å delta i en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):

Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon.

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. All pasient- og legeinformasjon som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det i tillegg innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • UiT - Norges arktiske universitet
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bli med i forskningsnettverket

Er du fastlege og interessert i å delta i PraksisNett Vest? Meld din interesse for å delta ved å fylle ut vårt interesseskjema.

Fyll ut interesseskjema

Koordinator PraksisNett Vest

Nina Therese Lunde

Seniorkonsulent AFE Bergen - Bergen
nilu@norceresearch.no
+47 56 10 72 57

Praksis-fasilitator PraksisNett Vest

Gro Holmelid

Rådgiver AFE - Bergen
ghol@norceresearch.no
+47 56 10 76 54