Gå rett til innhold
<
<
Foreldrenes tillit til fastlegen avgjørende for om barna blir fulgt opp

Foreldrenes tillit til fastlegen avgjørende for om barna blir fulgt opp

Aktuelt

Publisert: 26.09.2019
Oppdatert: 08.06.2022

Ny studie viser at tilliten pasienten har til legen har betydning for om barns situasjon blir tatt opp når foreldre med kronisk sykdom og rusmisbruk søker fastlegen for egne helseproblemer.

Den sjette og siste artikkelen i prosjektet Barn som pårørende i fastlegetjenesten ble publisert i Scandinavian Journal for Primary Health Care i juli i år. Prosjektet er et samarbeid mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet og Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (begge NORCE).

I denne artikkelen har forskergruppen, ledet av Marit Hafting, sett på betydningen tilliten i lege-pasientforholdet har for om barna blir sett og får støtte fra fastlegen.

Forskerne tok utgangspunkt i 38 historier fra konsultasjoner med foreldre som 27 fastleger fortalte om i fire fokusgruppeintervjuer. Tema for intervjuene var hvordan fastlegene kunne støtte barn som var pårørende til foreldre med kronisk sykdom og rusmisbruk.

Forskerne fant at fastlegenes vurdering av foreldrenes tillit til dem var avgjørende for om foreldrene tok opp barnas situasjon i konsultasjonene de hadde med dem. Avhengig av graden av åpenhet foreldrene gav dem i tillitsforholdet, kunne fastlegene også bli vesentlige samarbeidspartnere for foreldrene i møter med andre instanser (barnevern, PPT etc.), til beste for barna. Det var imidlertid ofte vanskelig å vurdere graden av tillit.

I diskusjonen av funnene foreslår forskerne derfor at en pågående samtale eller «forhandling» rundt hvor langt pasientens tillit strekker seg, kan være en måte å oppnå samtykke til at barnas situasjon kan følges opp. Det kan åpne opp for samtaler om hva foreldrene risikerer ved at barna blir informert om foreldrenes tilstand og at andre hjelpeinstanser, f.eks., barnevernet, trekkes inn.

Forskergruppen består av: Marit Hafting (prosjektleder), Frøydis Gullbrå, Norman Anderssen, Guri Rørtveit, Tone Smith-Sivertsen og Kirsti Malterud.

1. Hafting M, Gullbrå F, Anderssen N, Rørtveit G, Smith-Sivertsen T, Malterud K. Burdened parents sharing their concerns for their children with the doctor. The impact of trust in general practice; a qualitative study. Scand J Prim Health Care. 2019 Jul 16:1-8. doi: 10.1080/02813432.2019.1639907. [Epub ahead of print)

Burdened parents sharing their concerns for their children with the doctor. The impact of trust in general practice: a qualitative study.

Relaterte artikler

Se alle artikler