Gå rett til innhold
<
<
SELFIE - Sustainable Integrated Care Models For Multi-Morbidity: Delivery, Financing and Performance

SELFIE - Sustainable Integrated Care Models For Multi-Morbidity: Delivery, Financing and Performance

I Europa i dag er det over 50 millioner mennesker som har mer enn én kronisk sykdom. Dette tallet forventes å øke sterkt i årene som kommer. Det kan få dramatiske følger for utgifter til helsevesenet, opp mot anslagsvis 20 % av BNP. Sammensatte lidelser (multimorbiditet) er en av de fremste trusler mot folkehelsen, og for den økonomiske bærekraften i de eksisterende helsesystemer. Det er et sterkt behov for helhetlige helse- og omsorgsmodeller for pasienter med multimorbiditet. Gitt mangfoldet av Europas helse- og sosialvesen er det ingen enkelt modell som passer i alle land og helsesystemer, men behovet er stort for å lære av hverandre og se hvilke tiltak som kan fungere.

SELFIE er et Horizon2020 EU-finansiert prosjekt som koordineres fra Erasmus University Rotterdam. Det er et samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitutter i 8 land: Nederland, England, Norge, Tyskland, Kroatia, Østerrike, Ungarn, og Spania. Norsk partner er Institutt for økonomi ved UiB i samarbeid med AFE/Uni Research Helse og Uni Rokkansenter.

SELFIE-prosjektet består av 7 arbeidspakker (WPs):

I WP1 utviklet vi et konseptbasert rammeverk for integrert omsorg for personer med multimorbiditet. I WP2 beskrev de 8 deltakerlandene i alt 17 lovende integrerte helse/omsorgsprogrammer, ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer. I WP3 ble betalingsordninger beskrevet og klassifisert etter graden av integrasjon. I WP4 utviklet vi metodikken for Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). I WP5 bruker vi denne metoden for å evaluere effekten av hvert integrert program sammenlignet med en kontrollgruppe. Det samme kjernesett av utfallsmålene er målt i alle programmer. Videre er utfallsmålene vektet etter deres betydning av fem grupper av respondenter, de 5 «P’er» (pasienter, partnere/uformelle omsorgspersoner, profesjoner, betalere (payers) og beslutningstakere (policy makers).

I Norge evaluerer vi to modeller for integrerte helse- og omsorgstjenester for to ulike grupper med multimorbiditet: Læringsnettverk for gode pasientforløp (eldre og kronisk syke) og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bergen (personer med opioidavhengighet). For tiden gjennomfører vi en bred evaluering om de nye modellene bidrar til å bedre pasienters helse og trivsel, og reduserer kostnader. Design: prospektiv kohortstudie med kontrollgruppe. Basert på spørreskjemaundersøkelse blant 150 pasienter i kommuner som har implementert modellen, og 150 pasienter fra lignende kommuner som ikke (enda) har implementert modellen. Datainnsamling gjøres to ganger, ved baseline og etter 6 måneder.

Prosjektleder/koordinator: Erasmus University Rotterdam, Nederland

Prosjektleder i Norge er Jan Erik Askildsen (Institutt for økonomi/UiB). Andre prosjektmedarbeidere er Sabine Ruths (AFE), Kamrul Islam (Rokkansenter), Kristian Jansen (AFE), Rune Ervik (Rokkansenter), Tord Skogedal Linden (Rokkansenter), Kjell-Arne Johansson (UiB), Lars Thore Fasnes (UiB) og Christian Ohldieck (LAR Bergen).

Finansiering: Horizon2020, kontraktnummer 634288

Lenke til BMC artikkel

Oppdatert 08.12.20

Kontaktperson

Sabine Ruths

Forsker I - Bergen

saru@norceresearch.no
+47 55 58 61 29

Prosjektfakta

Navn

SELFIE - Sustainable Integrated Care Models For Multi-Morbidity: Delivery, Financing and Performance

Status

Avsluttet

Periode

01.09.15 - 31.08.19

Sted

Bergen

Prosjektets hjemmeside

www.selfie2020.eu/

Finansiering

Horizon2020

Prosjekteier

Erasmus University Rotterdam, Nederland

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Kristian Jansen
Kamrul Islam

Samarbeidspartnere

NORCE, Universitetet i Bergen, LAR Bergen