Go straight to content

Våre forskningsområder

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen) utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter.

Allmennlegen har det første møtet med mennesker med alle slags sykdommer og plager. Relevant og oppdatert kunnskap er nødvendig for å kunne møte pasientene på en faglig forsvarlig måte.

Forskere ved AFE Bergen arbeider med mange tema som har relevans for allmennleger i deres daglige arbeid. De fleste av forskerne har selv klinisk erfaring fra allmennpraksis.

Mange av våre forskningsprosjekter handler om pasienter med kroniske sykdommer der allmennlegen har hovedansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Vi bruker ulike forskningsstrategier, for eksempel epidemiologiske metoder, kvalitative metoder og intervensjonsstudier. Mange av prosjektene bygger på flerfaglig samarbeid, og de fleste er delvis eksternt finansierte.