Gå rett til innhold
<
<
Arbeid og Privat Vold

Arbeid og Privat Vold

«Arbeid og vold»

Kvinner som utsettes for vold fra partner har problem med å være i arbeid. Vi har innhentet data om hvordan vold i nære relasjoner virker inn på voldsutsatte kvinners arbeidssituasjoner.

Metoder:

1)Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju med kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som er bosatt i by og landlige strøk.

2) Spørreskjemaundersøkelse: Kunnskapen som fremkom gjennom kvalitative intervju dannet et viktig grunnlag for utforming av spørreskjema sammen med validerte spørreskjema om arbeidsmiljø, vold, post traumatisk stress og livskvalitet. Deltakerne var rekruttert fra politi, krisesentre, Alternativ til vold i Stavanger, familieverns-kontor og overgrepsmottak i Norge. Spørreskjema ble også sendt til en kontrollgruppe fra den generelle befolkningen fra Statistisk Sentralbyrå.

Prosjektfakta

Navn

Arbeid og Privat Vold

Status

CONCLUDED

Periode

01.08.08 - 31.12.16

Finansiering

Dam Foundation

Prosjektmedlemmer

Kjersti Alsaker
Tone Morken
Bente Elisabeth Moen